لوگو کتابخانه بابل

اتاق روشن

اتاق روشن | رولان بارت | ترجمه‌ی فرشید آذرنگ | نشر حرفه نویسنده

بارت و اتاق روشنش

بارت و اتاق روشنش   پدر: او مُرد… دیگر اینجا نیست. در آسمان است. پسر: آری، اما من جسم او را نیز دوست داشتم… _