لوگو کتابخانه بابل

آندره بازن

سینما چیست

بازن که می‌نوشت

بازن که می‌نوشت   او پیرِ کایه دو سینما بود. کسی که به قول سرژ دنی لکنت زبان داشت، شیفته‌ی حیوانات بود و در چهل