لوگو کتابخانه بابل

آنتونی مارا

تزار عشق و تکنو

بیایید کمی رمان بنوازیم!

بیایید کمی رمان بنوازیم!   اگر به شما بگویند رمانی نوشته شده که از اتاق‌های نمور و دالان‌های مخوف و تاریک شوروی استالینی آغاز می‌کند