لوگو کتابخانه بابل

آذرتاش آذرنوش

فارسی‌عربی

فارسی‌عربی

فارسی‌عربی   تاریخ سکونت عرب‌ها و عربی در ایران و مواجههٔ ایران‌زاده‌ها و ایرانی‌ها را شاید بشود «تاریخ هزارسالهٔ نبرد» دانست. تا امروز چندان معلوم