لوگو کتابخانه بابل

آدام فرانک

از زمانی که زیسته بودیم...

از زمانی که زیسته بودیم…

زمان همواره خود را برای انسان به دو شکل آشکار کرده است: ۱. زمانی که آن بیرون، واقعاً در جهان وجود دارد. ۲. زمان زیسته