لوگو کتابخانه بابل

دُردرِخت | مارسل پروست

مارسل پروست
مارسل پروست نویسنده بزرگ فرانسوی شعر از مارسل پروست

دُردرِخت

 

آسمانت همیشه
اندکی آبی
صبحگاهانت اغلب
کمی بارانی
دُردرِخت شهرِ به‌غایت زیبا
گورستانِ اوهامِ محبوبم
به‌گاهِ تلاش برای ترسیمِ نهرها
و سقف‌ها و ناقوس‌های تو،
گویی عشق می‌ورزم به موطن‌ خویش.
خشک می‌شود اما به‌سرعت،
خورشید و ناقوس‌ها،
برای عشاءِ ربانی و نان‌شیرینی‌ها.
و ناقوس درخشانِ تو، این آسمانِ آبی
می‌بارد اغلب و
بالاتر باز هم همیشه
اندکی آبی‌ست.

 

Email
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram