لوگو کتابخانه بابل

دربارهٔ ترجمه

مدل‌های پژوهش در ترجمه با ارجاع به آرای نظریه‌پردازان ترجمه

مدل‌های پژوهش در ترجمه

مدل‌های پژوهش در ترجمه سعیده سالاری   ترجمه به‌مثابهٔ متن تالیف آبرشت نیوبرت و گرگوری شریوْ (1992) در واقع ادامهٔ کتاب متن و ترجمه (1985)

ویرایش ویراستار ویراستاری از نگاه بیرون کتابخانه بابل

ویراستاری از نگاه بیرون

ویراستاری از نگاه بیرون با نگاه به شرایط امروز نشر ـــ شرایطی که تنگنا از پس تنگنا می­‌آورد ــ شاید کمتر مترجمی پیدا شود که

ترازوی ترجمه در ایران

ترازوی بی‌توازن ترجمه در ایران

ترازوی بی‌توازن ترجمه در ایران   حق‌وردی کجا ماند؟   ۱. مقصود یا نتیجۀ نهایی کار ترجمه، جهانی‌شدن ادبیات ملت‌هاست. طبیعی است؛ ادبیات باستانی ملت‌ها،