لوگو مجله بارو

دفتر یازدهم بارو

دفتر یازدهم بارو

 

 

 

اقتراحیه: بن‌بست‌ها و افق‌های زبان فارسی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

چقدر و چطور بشکنیم؟ •• رضی هیرمندی
زبان، مذهب و سانسور •• مسعود کدخدایی

 

 

راز فارسی •• فریدون مجلسی

 

 

از تاجیکستان •• اسفندیار آدینه

 

 

فارسی در زنجیر سانسور •• ارسلان فصیحی

 

 

تجربهٔ فرهنگستان اول •• احسان راستان

 

 

باکتری‌های خوب زبان فارسی •• آرام قریب

 

 

مشکل: شأن فارسی •• حامد باشه‌آهنگر

 

 

جهان پارسی‌زبان •• حمیدرضا توکلی

 

 

نامه به‌جای پاسخ •• کیانوش اخباری

 

 

تکمیل خط فارسی •• وازریک درساهاکیان

 

 

بازگشت به سرچشمه‌های زبان •• یزدان منصوریان

 

 

 

 

فارسی چه کند؟ •• ملیحه بهارلو

 


 

دفتر یازدهم بارو در روزهایی منتشر می‌شود که همچنان اخبارِ خودکشی و مرگ و قتل از گوشه و کنار سرزمین به گوش و چشم می‌رسد. روزی آن نویسندهٔ بزرگ گفته بود که: «نوشتن، بیرون جهیدن است از صف مردگان»، امروز شاید بتوان گفت که «نوشتن باقی‌ماندن است در صفِ زندگان». روزهایی را شماره می‌کنیم که تا بیگاه شوند به عمری دراز و کُندگذر و انباشته از جدال می‌مانند؛ گویی زمان در این روزها نمی‌گذرد، انباشت می‌شود. و انباشتِ روزها گاه چندان طاقت‌شکن می‌شود که نوشتن نیز همچون افقی شکننده در دوردست به تصویری مبهم و گریزپا ماننده می‌شود. با این همه، بارو همچنان در آن افق‌های شکننده برجاست. همچنان بر پیمانِ آغازینِ خود با خوانندگان ایستاده است: بر هویتِ چندصدایی و مستقل و سانسورناپذیرِ خود استوار است و تا روزی که هست همان خواهد بود. در این دفتر ــــ‌به‌سیاق نشریات عصر مشروطه‌ــــ اقتراحی را با شماری از نویسندگانِ پیش‌کسوت و جوانِ چند نسل و سه کشور از قلمرو زبان فارسی در میان گذاشته‌ایم: «افق‌ها و بن‌بست‌های پیشِ روی زبان فارسی را چه می‌دانید؟» عمدتاً کوتاه و فشرده پاسخ داده‌اند. این اقتراح قرار بود نخستین اقتراحِ بارو باشد اما وقوع جنبش بزرگ «زن زندگی آزادی» آن را به دومین اقتراح بدل کرد. در دفترهای آتی می‌کوشیم اقتراحیه‌هایی دربارهٔ مسائل گوناگون منتشر کنیم. گفتن ندارد که ستونِ ستون‌های بارو همچنان شما همراهان قدیم و جدید هستید.

 

پشتیبان بارو در Telegram logo تلگرام باشید.

مسئولیت مطالب هر ستون با نویسنده‌ی همان ستون است.

تمام حقوق در اختیار نویسندگانِ «بارو» و «کتابخانه بابل» است.

Email
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram