لوگو مجله بارو

هادی خردمندپور

نقاب اورستس

اثر پروانه‌ای (m.n.1)

اثر پروانه‌ای (m.n.1)   آگاتون در پایان گفتارش در ستایش اروس می‌گوید: οὗτος ὁ παρ’ ἐμοῦ λόγος, ὦ Φαῖδρε, τῷ θεῷ ἀνακείσθω (Pl. Smp. 197E6) بارت (Roland Barthes, Fragments d’un discours amoreux, Paris: Seuil, 1977, p. 91) این ترجمه را از آن سخن آورده: « A ce dieu, ô Phèdre, je dédie ce discours… » و چنین ارجاعی هم داده: Banquet : discours d’Agathon, 101. این ترجمه در ترجمه‌ی انگلیسی کتاب بارت می‌شود “To that god, O Phaedrus, I dedicate

ادامهٔ مطلب»

پشتیبان بارو در Telegram logo تلگرام باشید.

مسئولیت مطالب هر ستون با نویسنده‌ی همان ستون است.

تمام حقوق در اختیار نویسندگانِ «بارو» و «کتابخانه بابل» است.