لوگو مجله بارو

مهدی ملک

کانتر کالچر

در باب مادیتِ ایدئولوژی

در باب مادیتِ ایدئولوژی   مارکس و لکان: ایدئولوژی — بخش دوم آلتوسر پس از آن که در گام اول نشان می‌دهد که ایدئولوژی رابطه‌ای خیالی (در مفهوم لکانیِ آن) میان افراد و شرایط واقعیِ هستی‌شان است در تز دوم یکی از مهم‌ترین گام‌های خود در تبیین ایدئولوژی را ارائه می‌کند. تزی که می‌توان آن را رادیکالیزه کردن ماتریالیسمِ مارکس دانست. او این رابطه را نه رابطه‌ای سوبژکتیو (ذهنی) که از اساس رابطه‌ای مادی در نظر می‌گیرد. این امر به

ادامهٔ مطلب»

مارکس و لکان: ایدئولوژی

                                        مارکس و لکان: ایدئولوژی «معضل فرود آمدن از جهان اندیشه به جهان واقعی به مشکل فرود آمدن از زبان به زندگی تغییر یافته است.» — کارل مارکس و فردریش انگلس، ایدئولوژی آلمانی «مارکس هم‌چنین شاعر بود، شاعری که دستاورد موفقیت‌آمیزش شروع یک جنبش سیاسی به شمار می‌آمد.» — ژاک لکان، ۱۹۷۷ «هشدار به غیر کمونیست‌ها: هر چیزی دارائیِ مشاع است،

ادامهٔ مطلب»

پشتیبان بارو در Telegram logo تلگرام باشید.

مسئولیت مطالب هر ستون با نویسنده‌ی همان ستون است.

تمام حقوق در اختیار نویسندگانِ «بارو» و «کتابخانه بابل» است.