لوگو مجله بارو

احمد خلفانی

نزدیک از دور

صد سال تنهایی آن‌ها و چهل سال تنهایی ما

نگاهی به اشراق درخت گوجه سبز، نوشتهٔ شکوفه آذر ‌ روایت از دو سو مهم‌ترین خصلت رئالیسم جادویی، همان‌طور که از عنوانش نیز برمی‌آید، این است که از یک طرف به دنیای واقعی و روابط اجتماعی نظر دارد و از طرف دیگر به دنیای جادو و جادوگری که شخصیت‌های داستان، خود را از آن جدا نکرده‌اند. رمانی چون “صد سال تنهایی”، که بسیاری از نویسندگان این سبک، خواه ‌ناخواه، تحت تأثیر آنند، در عین حال، دنیایی به وجود می‌آورد که

ادامهٔ مطلب»

پشتیبان بارو در Telegram logo تلگرام باشید.

مسئولیت مطالب هر ستون با نویسنده‌ی همان ستون است.

تمام حقوق در اختیار نویسندگانِ «بارو» و «کتابخانه بابل» است.