مانی پارسا

عکس مقاله گذر از مسیحیت، بازگشت به پاگانیسم
ادبیات

گذر از مسیحیت، بازگشت به پاگانیسم

نگاهی به کتاب جهان چگونه مدرن شد؟ نوشتهٔ استیون گرین بلَت‌ فرض کنید که دیرزمانی در جایی تاریک به سر برده‌اید. جسم و جان‌تان با