لوگو کتابخانه بابل

کامبیز غفوری

اثر دنیای تقی ارانی بر ایران

اثری که «دنیا»ی ارانی بر ایران گذاشت   شاید اغراق نباشد اگر بگوییم هیچ نشریه‌ای در تاریخ مطبوعات ایران به اندازه «دنیا» به طور مستقیم بر سیاست ۸۰ سال اخیر ایران اثر نگذاشته است. در سال‌ها ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۴، تنها