لوگو کتابخانه بابل

سیداشکان خطیبی

دربارۀ مقدمه بر رستم و اسفندیار

دربارۀ مقدمه بر رستم و اسفندیار   بارها گفته‌اند و شنیده‌ایم: شاهنامه اثری است حماسی از قرن چهارم هجری. اما شاهرخ مسکوب، دلدادۀ آتش نه خاکستر، از چون و چرا نمی‌آساید. نه! شاهنامه اثری صرفاً حماسی نیست. و کشف مسکوب