لوگو کتابخانه بابل

آرش اخوت

نقد مجموعه داستان آدم‌های چهارباغ علی خدایی

خوار و مادر اصفهان!

خوار و مادر اصفهان!   نگاهی به «مجموعه داستان» آدم‌های چهارباغ علی خدایی، نشر چشمه، چاپ اول پاییز ۱۳۹۸ ۱. آدم‌های چهارباغ نوعی نوشتن از (نه درباره‌ی) شهر را پیش‌ می‌نهد و تجربه می‌کند. ویژه‌گیِ این نوع نوشتن از شهر، زمینه‌ای