لوگو کتابخانه بابل

امین حدادی

کتاب اذن دخول امین حدادی

کتاب اذن دخول

کتاب اذن دخول؛ زیارت‌نامه‌های خوف و پَرسه در نامکان   [در پایین صفحه دانلود کنید.] منظومۀ اذل دخول را، جدای از الحاقیۀ آخر کتاب، ده زیارت‌نامه شکل می‌دهد؛ نه از آن دست که برای مکان‌های مقدس می‌نویسند، بلکه زیارت‌نامه‌هایی که