لوگو کتابخانه بابل

آرشیو ماهانه با ساختار تاریخ

اشباح بورخس علی شاهی کتابخانه بابل

اشباح بورخس

اشباح بورخس   دربارهٔ «نقد خیالی» در آثار بورخس   ۱.  داستان «هرون»ها: راوی داستان «تلون، اوکبر، اوربیس ترتیوس» اثر بورخس، به جلد یازدهم دایره‌المعارفی

عکس مقاله گذر از مسیحیت، بازگشت به پاگانیسم

گذر از مسیحیت، بازگشت به پاگانیسم

گذر از مسیحیت، بازگشت به پاگانیسم   نگاهی به کتاب جهان چگونه مدرن شد؟ نوشتهٔ استیون گرین بلَت‌ فرض کنید که دیرزمانی در جایی تاریک